Úvodní stránka >> Dražby >> DR00081322

Dražba bytových domů Milady Horákové 17,19 vč. pozemků p.č. 3781, 3782 (2176 m2), Brno - Černá Pole

Brno, okres Brno-město, kraj Jihomoravský
Dražba bytových domů Milady Horákové 17,19 vč. pozemků p.č. 3781, 3782 (2176 m2), Brno - Černá Pole
Nejnižší podání
28 883 000 Kč
Datum Konání
14.12.2021 v 11:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
28 883 000 Kč28 883 000 Kč50 000 Kč2 888 300 Kč-
Předmětem elektronické dražby jsou dva bytové domy na adrese Milady Horákové č.or. 17 a č.ro. 19. Předmětem dražby jsou věci nemovité: pozemek p.č. 3781 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 855 m2, jehož součástí je stavba budova Milady Horákové č.or. 17, č.p. 1958,způsob využití bytový dům, pozemek p.č. 3782 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1321 m2, jehož součástí je stavba – budova Milady Horákové č.or. 19/náměstí 28. října č.or. 1, č.p. 1895, způsob využití bytový dům, oba v k.ú. Černá Pole, obec Brno, okres Brno-město, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 10001, k.ú. Černá Pole, obec Brno(dále společně jako „předmět dražby“). Popis předmětu dražby: Pozemek p.č. 3781 v k.ú. Černá Pole, jehož součásti je stavba – budova Milady Horákové č.or.17, č.p. 1958, způsob využití bytový dům, je situován při ulici Milady Horákové v Brně. Bytový dům č.p. 1958 má půdorys do tvaru L. Pozemek p.č. 3782 v k.ú. Černá Pole, jehož součásti je stavba – budova Milady Horákové č.or. 19, č.p.1895, způsob využití bytový dům, je situován na nároží ulice Milady Horákové a náměstí 28. října v Brně. Bytový dům č.p. 1895 má půdorys do tvaru U a je nemovitou kulturní památkou. Oba bytové domy s pozemky sousedí a mají společný dvůr. Oba bytové domy nejsou z větší části mnoho let užívány ani udržovány, jsou ve zhoršeném až havarijním stavebně-technickém stavu. Ve společném dvoře se nachází 2zděné vedlejší stavby – jedna na parcele č. 3781 a jedna na parcele č. 3782,dříve byly užívány jako sklady nebo garáže. Vedlejší stavby jsou zděné z cihel pálených, jednopodlažní, s plochou střechou krytou asfaltovými pásy, vrata plechová nebo dřevěná. Předmět dražby sousedí ze západní strany se souborem pozemků (vč. staveb) p.č. 3779/1 (součástí je stavba č.p.1957), 3779/4, 3779/5, 3779/6, 3779/7 vše v k.ú. Černá Pole ve vlastnictví společnosti YSL Inn s.r.o. Ze severní strany sousedí předmět dražby s pozemky p.č. 3763 (vč. stavby občanské vybavenosti č.p.1855),3779/3, 3780 v k.ú. Černá Pole ve vlastnictví Jihomoravského kraje, právo hospodaření se svěřeným majetkem kraje vykonává Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace. Předmět dražby je dle platného Územního plánu města Brna (ÚPmB) součástí stavební stabilizované plochy bydlení s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním typem plocha všeobecného bydlení (BO). Mimo to není předmět dražby součástí žádné podrobnější územně plánovací dokumentace, ani veřejně prospěšnou stavbou  či veřejně prospěšným opatřením. Budova Milady Horákové č.or. 19/náměstí 28.října č.or. 1, č.p. 1895 s pozemkem p.č. 3782 v k.ú. Černá Pole je nemovitá kulturní památka evidovaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstř.č.106 164 na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne26.1.2018, sp. zn. MK-S 7727/2016 OPP, č.j. MK 66135/2017 OPP, které nabylo právní moci dne 22.2.2018. Předmět dražby je zapsán na LV č.10001 v části B způsob ochrany: ochranné pásmo nemovité kulturní památky, památkové zóny, rezervace, nemovitá národní kulturní památka. Pozemek p.č. 3781 v k.ú. Černá Pole je dotčen uložením vodovodních přípojek inventární čísla M-11943/33 aM-11943/34, jejichž bývalá veřejná část je v majetku SMB a v nájmu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.  Pozemek p.č. 3782 v k.ú. Černá Pole je dotčen uložením vodovodní přípojky inventární číslo M-06601/586, jejíž bývalá veřejná část je v majetku SMB a v nájmu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.  Pozemek p.č. 3871 v k.ú. Černá Pole, jehož součástí je budova Milady Horákové č.or. 17, č.p. 1958 je dotčen ochranným pásmem veřejného osvětlení (VO) -1 m od osy kabelu.  Pozemek p.č. 3872 v k.ú. Černá Pole je dotčen zařízením VO a ochranným pásmem VO (1 m od osy kabelu). Na budově Milady Horákové č.or. 19/náměstí 28. října č.or. 1, č.p. 1895, způsob využití bytový dům jsou umístěny rozpínací skříně a kabely. Uvedená zařízení VO jsou ve vlastnictví společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost.  V těsné blízkosti předmětu dražby se nachází zařízení VO (stožáry se svítidlem, podzemní kabely).  Ochranné pásmo pro zařízení VO činí 1 m na každou stranu od osy kabelu. Jen s písemným souhlasem společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost je možno v ochranném pásmu:-zřizovat stavby, provádět výsadbu trvalých porostů či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení - provádět zemní práce, terénní úpravy nebo skládky jakéhokoliv odpadu - provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu zařízení VO nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob. Zařízení VO musí zůstat volně přístupné, nesmí být oplocováno nebo jinak znepřístupňováno. Popis stavu předmětu dražby: Stávající technický stav předmětu dražby je popsán ve stavebně technickém průzkumu Bytový dům-Milady Horákové 1958/17,Brno a ve stavebně technickém průzkumu Bytový dům-Milady Horákové 1895/19 a náměstí 28. října 1895/1, Brno, oba vypracované dne 30.6.2017 společností QUALIFORM, a.s., IČO:49450263, se sídlem Mlaty 672/8, 64200 Brno-Bosonohy. Statické posouzení předmětu dražby je popsáno ve statickém průzkumu pro bytový dům-Milady Horákové 1958/17, Brno astatickém průzkumu pro bytový dům-Milady Horákové 1895/19, Brno, oba vypracované v červnu 2017 projektantem Ing. Pavlem Milerski, MILERSKI s.r.o., IČO:29320259, se sídlem Údolní 307/26, 602 00 Brno.  Stavebně technické průzkumy, statické průzkumy obou bytových domů a dále pasport bytového domu Milady Horákové č.or. 19 jsou pro jejich velký rozsah v případě zájmu k nahlédnutí u navrhovatele: kontaktní osoba Mgr. Irena Ráčková,rackova.irena@brno.cz, t.č. 542 173 079. Energetická náročnost budovy Milady Horákové č.or. 17:mimořádně nehospodárná G.  Průkaz energetické náročnosti budovy Milady Horákové č.or. 19/náměstí28. října č.or. 1 nebyl zadán, neboť dle § 7a odst. 7 zákona č. 406/2000Sb., o hospodaření energií, v platném znění se povinnost opatřit si mj. PENB nevztahuje na budovy, které jsou kulturní památkou.   Podrobnější popis stavu předmětu dražby je uveden ve znaleckém posudku č. 739-102/2021 ze dne 29.9.2021 zpracovaného společností Nemovitost s.r.o., IČO: 25523155, se sídlem: Štefánikova 113/7, 695 01Hodonín, zastoupenou jednatelem Ing. Tomášem Hudcem.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /(X(1)S(p21iprubwre30w5pehqpvqwg))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081322/Velke/DR00081322~7du18_1.jpg
obrázek 1/10
Thumbnail image for /(X(1)S(p21iprubwre30w5pehqpvqwg))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081322/Velke/DR00081322~6essc_2.jpg
obrázek 2/10
Thumbnail image for /(X(1)S(p21iprubwre30w5pehqpvqwg))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081322/Velke/DR00081322~yu7r7_3.jpg
obrázek 3/10
Thumbnail image for /(X(1)S(p21iprubwre30w5pehqpvqwg))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081322/Velke/DR00081322~7irpu_4.jpg
obrázek 4/10
Thumbnail image for /(X(1)S(p21iprubwre30w5pehqpvqwg))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081322/Velke/DR00081322~qdjj6_5.jpg
obrázek 5/10
Thumbnail image for /(X(1)S(p21iprubwre30w5pehqpvqwg))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081322/Velke/DR00081322~y14hs_6.jpg
obrázek 6/10
Thumbnail image for /(X(1)S(p21iprubwre30w5pehqpvqwg))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081322/Velke/DR00081322~rhigo_7.jpg
obrázek 7/10
Thumbnail image for /(X(1)S(p21iprubwre30w5pehqpvqwg))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081322/Velke/DR00081322~abb90_8.jpg
obrázek 8/10
Thumbnail image for /(X(1)S(p21iprubwre30w5pehqpvqwg))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081322/Velke/DR00081322~aueuu_9.jpg
obrázek 9/10
Thumbnail image for /(X(1)S(p21iprubwre30w5pehqpvqwg))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081322/Velke/DR00081322~9wbmx_10.jpg
obrázek 10/10
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

NeutriCS, a. s.

IČO: 25435795   DIČ: CZ254 35 795
Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4
Telefon 776 555 546
www.neutrics.cz
e-mail: kopecky@e-aukce.com

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Exekutorský úřad Liberec
Dražba pozemku (895 m2) - podíl 1/3, okr. Svitavy
nejnižší podání: 9 900 Kč
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor