Úvodní stránka >> Dražby >> DR00052813

Dražba RD 3+1 (96 m2) s pozemky (1953 m2) - podíl id. 71/490, okr. Příbram

Sedlice, okres Příbram, kraj Středočeský
Dražba RD 3+1 (96 m2) s pozemky (1953 m2) - podíl id. 71/490, okr. Příbram
Nejnižší podání
44 250 Kč
Datum Konání
07.10.2021 v 13:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
44 250 Kč88 500 Kč1 000 Kč10 000 Kč-
Polohanemovitosti: Předmětem dražby je podíl ve výšiid. 71/490 na rodinném domě č.p. 24, stojícím na pozemku parc.č. St. 5, apozemku parc.č. St. 5 vč. příslušenství, dále pak podíl ve výši id. 71/490 napozemku parc.č. 473/5, to vše v k.ú. Hoděmyšl, obec Sedlice, okres Příbram, LVč. 78, zároveň s podílem ve výši id. 71/490 na pozemku parc.č. 2486/4, všezapsané k.ú. Rožmitál pod Třemšínem, obec Rožmitál pod Třemšínem, okresPříbram, LV č. 1425. Popisnemovitosti:Dražené nemovitosti se nachází vokrese Příbram u Rožmitálu pod Třemšínem ve vzdálenosti cca. 65 km jihozápadněod Prahy a asi 40 km východně od Plzně v k.ú. Hoděmyšl a k.ú. Rožmitál podTřemšínem. Dražený rodinný dům č.p. 24 s pozemkem a příslušenstvím a pozemekp.č. 473/5 se nachází v obci Sedlice – část obce Hoděmyšl při silnici vedoucísměrem na Sedlice. Zemědělský pozemek parc.č. 2486/4 (k.ú. Rožmitál podTřemšínem) se nachází při hlavní silnici č. I/18 asi 400 m od zástavby obceHoděmyšl. Příjezd k nemovitostem je po zpevněných veřejných komunikacích, urodinného domu je možné parkování jak v ulici, tak i na pozemku majitele. Zinženýrských sítí jsou v místě (v obci Hoděmyšl) k dispozici elektřina, vodovoda kanalizace.Rodinný dům s příslušenstvímRodinný dům je půdorysně postavenve tvaru písmene „L“, na jeho jižní stranu navazuje stodola, stojí na pozemkuparc.č. St. 5 v zastavěné části obce. Na pozemku u domu se ještě nachází zděnákůlna, která není zakreslena v katastrální mapě. Dům je nepodsklepený, má 1nadzemní podlaží a stavebně neupravené podkroví (půda). V objektu se nachází 1bytová jednotka s dispozicí 3+1, avšak v současnosti dům již cca. 4 roky neníužíván, což má negativní vliv na konstrukce a vybavení domu. Z inženýrskýchsítí je objekt napojen na elektřinu, kanalizaci a vodovod. Přístup k objektu jemožný z přilehlé veřejné komunikace kovovou brankou, vjezd kovovou bránou zezápadu přímo z ulice. Objekt byl postaven dle odborného odhadu před cca. 110-tilety, v současnosti je ve špatném stavu, poslední cca. 4 roky není užíván –vytápěn. Objekt je bez viditelných statických poruch.Příslušenství- Venkovní úpravya) Přípojky inženýrských sítí –elektřina, kanalizace, vodovod,b) Oplocení – zděné či z kovovékonstrukce s výplní z pletiva s kovovými sloupky na betonovépodezdívcec) Vstupní branka a vjezdovábrána – ocelová konstrukce s drátěnou a částečně plechovou výplníd) Zpevněné plochy – betonovéokolo kůlny, stodoly a před vstupem do domu- Stodola –jedná se o zděnou stavbu přibližně čtvercového tvaru navazující na rodinný dům,stojí napozemku parc.č. St. 5. Objekt mákamenné základy, nosné konstrukce z šedých tvárnic a částečně z pálených cihel,střecha sedlová, krov dřevěný, střešní krytina z pálených tašek, fasáda z jednéstrany omítnutá břízolitová, ze dvou stran bez úpravy, vjezdová vrata dřevěná,podlaha betonová, okno jednoduché kovové, elektřina je pravděpodobně zavedena.Objekt je v nevalném stavu, údržba není prováděna.- Kůlna – Jedná se o obdélníkovou zděnoustavbu kůlny, která byla v minulosti využívaná jako chlévy,v současnosti pravděpodobně jakostavba pro uskladnění nepotřebných věcí. Stavba má základy bezizolace proti zemní vlhkosti,nosné konstrukce z plných pálených cihel, střecha sedlová, střešní krytinavlnitá, fasáda vápenná,klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu s nátěrem, vstupní dveře dřevěné,elektřina je pravděpodobně zavedena. Objekt je v nevalném stavu, údržba neníprováděna.PozemkyPředmětem dražby jsou také pozemkyparc.č. st. 5 a 473/5, které jsou zapsané na LV č. 78 ze dne 17.2.2012 pro k.ú.Hoděmyšl, okres Příbram a pozemek parc.č. 2486/4, který je zapsán na LV č. 1425ze dne 17.2.2012 pro k.ú. Rožmitál pod Třemšínem, vše okres Příbram. Jakýkolivjiný majetek jako je vnitřní zařízení, technologie nesouvisející s budovami astavbami, apod. je z dražby vyloučen. Výměry pozemků byly převzaty z podkladůz evidence katastru nemovitostí a nebyly podrobně ověřovány. Dle prohlížečky záplavovýchoblastí se pozemky nenacházejí v záplavové oblasti.Pozemekparc.č. St. 5 ječástečně zastavěn rodinným domem, nachází se v centrální části obce.Pozemekparc.č. 473/5 senachází na severním okraji obce a je částečně zastavěn cizí stavbou garáže,která doposud nebyla zkolaudována.Pozemekparc.č. 2486/4(k.ú. Rožmitál pod Třemšínem) se nachází mimo zastavěnou část obce při silnicič. I/18 mezi Hoděmyšlí a Rožmitálem pod Třemšínem asi 400 m od zástavby obceHoděmyšl.Sousední parcely:parc.č. St. 5: St. 82, St. 83,St. 99, 8/2, 948/1parc.č. 473/5: St. 80, 19, 473/4,923/3parc.č. 2486/4: 2486/3, 2486/5,2489/1, 2489/13, 2490/1, 196, 197Pozemek parc.č. st. 5 (LV č. 78,k.ú. Hoděmyšl)Pozemek s výměrou 313 m2, vkatastru nemovitostí zapsaný jako zastavěná plocha a nádvoří, je mírně svažitý,má tvar lichoběžníku, je ve své severní a západní části zastavěn rodinným domemč.p. 24, stodolou a kůlnou. Zbylá část pozemku má travnatý povrch, u vstupujsou také okrasné jehličnaté porosty, část pozemku je také zpevněna betonem.Pozemek východním okrajem těsně sousedí s veřejnou příjezdovou komunikacíparc.č. 948/1, podél (po níž) vedou veřejné inženýrské sítě – elektřina,kanalizace a vodovod. Pozemek je na všechny uvedené sítě napojen. Pozemek jeoplocený a již cca. 4 roky pravděpodobně neudržovaný. Nemovitost dle územníhoplánu leží v území označeném jako plochy pro smíšené území – stavební pozemek.U tohoto pozemku je druh pozemku a zakreslení podle stavu uvedeného v katastrunemovitostí částečně v souladu se skutečným stavem, zakreslena není stavbakůlny.Pozemek parc.č. 473/5 (LV č. 78,k.ú. Hoděmyšl)Pozemek s výměrou 51 m2, v katastru nemovitostí zapsaný jako trvalý travní porost,je rovinatý až mírně svažitý obdélníkového tvaru a je částečně zastavěn garáži,která není dle informací získaných od povinného v jeho vlastnictví. Na stavbubylo dne 27.4.1974 vydáno stavební povolení – garáž však nikdy nebylazkolaudována. Jedná se tedy o pozemek zastavěný stavbou, která je vevlastnictví třetí osoby. Dle půdorysu garáže je zastavěná plocha 7,25 x 4,25 m,tj. cca. 31 m2. Pozemek východní stranou sousedí se zpevněnou veřejnoukomunikací, podél které vedou inženýrské sítě (E, K, V). Nemovitost dleúzemního plánu leží v území označeném jako plochy pro smíšené území – stavebnípozemek. U tohoto pozemku je druh pozemku a zakreslení podle stavu uvedeného vkatastru nemovitostí v souladu se skutečným stavem.Pozemek parc.č. 2485/4 (LV č.1425, k.ú. Rožmitál pod Třemšínem)Pozemek s výměrou 1902 m2, v katastru nemovitostí zapsaný jako orná půda, jerovinatý až mírně svažitý protáhlého obdélníkového tvaru a slouží k zemědělskéčinnosti. Ke dni místního šetření byl částečně pokrytý sněhem a částečněpodmáčený (půda zmrzlá). Pozemek je pravděpodobně využíván k zemědělskéčinnosti. U tohoto pozemku je druh pozemku a zakreslení podle stavu uvedeného vkatastru nemovitostí v souladu se skutečným stavem.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /(X(1)S(tjlusmik4adkjjsxo3memzpf))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00052813/Velke/DR00052813~l79q1_1.jpg
obrázek 1/3
Thumbnail image for /(X(1)S(tjlusmik4adkjjsxo3memzpf))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00052813/Velke/DR00052813~glqxs_2.jpg
obrázek 2/3
Thumbnail image for /(X(1)S(tjlusmik4adkjjsxo3memzpf))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00052813/Velke/DR00052813~snoic_3.jpg
obrázek 3/3
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

IČO: 66216877   DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon 224 319 204  Fax 233 322 472
www.exekutorskyurad.eu
e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Mgr. David Vybíral, soudní exekutor
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
Dražba bytového domu, okr. Česká Lípa
nejnižší podání: 4 200 000 Kč
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor